Tên

Li Jianwei, HỢP TÁC TẠI KHU VỰC BIỂN ĐÔNG: CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, VÀ THỊNH VƯỢNG...

Mô tả
 HỢP TÁC TẠI KHU VỰC BIỂN ĐÔNG: CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH, VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA KHU VỰC. (bản dịch)   Tham luận của Li Jianwei, Phó gián đốc, Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa, Hải Nam, Trung Quốc.  "...Tính từ văn kiện đa phương đầu tiên của khu vực về Biển Đông – Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông – được ký kết vào năm 2002, các bên có liên quan tới vấn đề Biển Đông đang ngày càng hội nhập sâu về kinh tế. Trong khi đó, trong rất nhiều các sự kiện song phương và đa phương, các nhà lãnh đạo cấp cao của các quốc gia này nhấn mạnh rằng hoà bình ở khu vực Biển Đông có ý nghĩa sống còn đối với sự ổn định và thịnh vượng của khu vực. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cấp thiết của vấn đề hợp tác tại khu vực Biển Đông, các nỗ lực hợp tác chung đã được thúc đẩy trong lĩnh vực an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học hàng hải, phòng chống thiên tai và việc sử dụng, khai thác tài nguyên biển. Tuy nhiên, mức độ hợp tác tại khu vực này còn kém xa so với mức độ hội nhập về kinh tế giữa các nước này. Chính vì vậy, bài viết này tiếp tục ủng hộ quan điểm xây dựng một tổ chức tiểu khu vực có chức năng điều phối hoạt động hợp tác chung tại khu vực Biển Đông. Chỉ thông qua cách này thì các hành động mới được phối hợp và và được truyền đạt đầy đủ nhằm tránh các cuộc xung đột có thể xảy ra và thúc đầy hiệu quả của hợp tác..."  
Kích thước
1.36 MB
Ngày tạo:
28-01-2010
Lượt xem
452