Tên

Thông tin chi tiết Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 4 tại TP. HCM tháng 11/2012

Mô tả
Chương trình tiếng việt Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 4 tại TP. HCM từ 18-21 tháng 11/2012 do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức. Các nội dung cơ bản bao gồm: Chương trình làm việc, danh sách đại biểu tham dự, tóm tắt các tham luận.
Kích thước
2.00 MB
Ngày tạo:
18-11-2012
Lượt xem
418