Tên

Trần Trường Thủy, VẤN ĐỀ THỎA HIỆP VÀ HỢP TÁC TRÊN BIỂN TRƯỜNG HỢP KÝ TUYÊN BỐ VỀ ỨNG XỬ...

Mô tả
 VẤN ĐỀ THỎA HIỆP VÀ HỢP TÁC TRÊN BIỂN: TRƯỜNG HỢP KÝ TUYÊN BỐ VỀ ỨNG XỬ CÁC BÊN Ở BIỂN ĐÔNG.  Trần Trường Thủy, TS, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao Việt Nam.   Một bộ quy tắc ứng xử mang tính cam kết và ràng buộc cao là mục tiêu ban đầu của ASEAN. Nhưng những khác biệt về lợi ích và ưu tiên trong chính sách đối ngoại, lợi ích trong quan hệ với Trung Quốc đã khiến ASEAN chấp nhận một văn bản mang tính tuyên bố chính trị. DOC không phải là một văn kiện để giải quyết tranh chấp, mà chỉ tạo môi trường thân thiện thông qua các biện pháp xây dựng lòng tin và các hoạt động hợp tác, làm tiền đề cho một giải pháp lâu dài hơn   
Kích thước
992.17 KB
Ngày tạo:
01-02-2010
Lượt xem
503